هوشمند سازی ساختمان

دانش هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی ساختمان bms, آموزش هوشمند سازی ساختمان, هزینه هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی خانه, ساختمان هوشمند چیست, هوشمند سازی مدار

سیستم مدیریت هوشمند هتل

 سیستم مدیریت هوشمند هتل

ارائــه خدمــات رفاهــی بــه میهمانــان در بســتر هوشــمند از مرحلــه رزرو اتاقهــا تـا آخریـن لحظـه اقامـت کنتــرل هوشــمند و امــکان برنامهریــزی شـرایط محیطـی )دمـا، رطوبت، روشـنایی، کنتـرل پردههــا، پخــش موســیقی( امــکان ارتبــاط آنالیــن میهمانــان بــا پذیــرش هتــل از طریــق صفحــه نمایــش لمســی رزرو اینترنتــی و مشــاهده اتاقهــا بصــورت آنالیــن امــکان گزارشگیــری و تفکیــک مصــارف انــرژی بخشهــای مختلــف هتــل در بــازه هــای زمانــی گوناگــون و سیســتم هــا ی Sharing Time عــدم نیــاز بــه پیمانــکار تاسیســاتی دائمــی جهــت پشــتیبانی، نگهــداری و عیبیابــی هوشــمند تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی از طریــق نرمافــزار از داخــل ســاختمان هتــل و یــا از راه دور


برچسب ها : <-TagName-> ,

موضوع : هوشمند سازی ساختمان
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
+ نوشته شده در جمعه 16 ارديبهشت 1396ساعت 20:16 توسط rezaee | | بازدید : 390