هوشمند سازی ساختمان

دانش هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی ساختمان bms, آموزش هوشمند سازی ساختمان, هزینه هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی خانه, ساختمان هوشمند چیست, هوشمند سازی مدار

سیستم مدیریت هوشمند مجموعه ورزشی

سیستم مدیریت هوشمند مجموعه ورزشی

 ایجــاد بســتر امنیتــی هوشــمند بــا بهــره گیــری از سیســتمهایی همچــون دوربین مداربسـته، سیسـتم کنترل دسترسـی افــراد بــه قســمتهای مختلــف و سیســتم تشـخیص هویـت کارکنـان اســتفاده از سیســتم شناســایی افــراد

RFID

بـه منظـور ارائـه خدمات هوشـمند رفاهــی و ورزشــی بــه اعضــای مجموعــه کنترل هوشمند تاسیسات زیربنایی مجموعه ورزشـی

گرمایش، سـرمایش و تهویه

ایجــاد شــرایط محیطــی متناســب بــا سـالنهای مختلـف

مجموعـه ورزشهـای آبـی و غیـر آبـی

کنتــرل هوشــمند شــرایط در فضاهــای خــاص

فعــال ســازی سیســتم ســونا و جکــوزی در صــورت حضــور افــراد

تفکیـک مصارف انـرژی

آب، بـرق و گاز

هـر یـک از قسـمتهای مجموعه


برچسب ها : <-TagName-> ,

موضوع : خانه هوشمند bms
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
+ نوشته شده در جمعه 16 ارديبهشت 1396ساعت 20:24 توسط rezaee | | بازدید : 375