هوشمند سازی ساختمان

دانش هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی ساختمان bms, آموزش هوشمند سازی ساختمان, هزینه هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی خانه, ساختمان هوشمند چیست, هوشمند سازی مدار

سیستم مدیریت هوشمند بیمارستان

 سیستم مدیریت هوشمند بیمارستان

 کنتــرل هوشــمند شــرایط محیطــی و بهداشــتی در قســمتهای مختلــف بیمارسـتان

اتـاق عمـل، اتـاق مراقبتهای ویـژه، بخشهـای بیمارسـتان و اتـاق بیمار

کنترل هوشـمند سیسـتمهای تاسیسـاتی و هواســازهای بهداشتی ایجــاد پایانه هــای لمســی هوشــمند در اتــاق بیمــاران جهــت دریافــت اطالعــات، خدمــات بالینــی و کنتــرل شـرایط محیطـی

دمـا، رطوبت، روشـنایی، موســیقی

ایمــن ســازی و کنتــرل امنیــت قســمتهای مختلــف بیمارســتان

دوربینهــای مداربســته، سیســتم کنتــرل دسترســی بــه اتاقهــای خــاص، سیســتم تشــخیص هویــت افــراد و..


برچسب ها : <-TagName-> ,

موضوع : هوشمند سازی ساختمان
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
+ نوشته شده در جمعه 16 ارديبهشت 1396ساعت 20:19 توسط rezaee | | بازدید : 393