هوشمند سازی ساختمان

دانش هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی ساختمان bms, آموزش هوشمند سازی ساختمان, هزینه هوشمند سازی ساختمان, هوشمند سازی خانه, ساختمان هوشمند چیست, هوشمند سازی مدار

سیستم مدیریت هوشمند مجتمعهای چند منظوره

 سیستم مدیریت هوشمند مجتمعهای چند منظوره

بهینــه ســازی مصــرف انــرژی کل ســاختمان بــا کنتــرل پایانههــای روشـنایی، تهویـه مطبـوع و ...

متناسـب با سـاعت کاری و نـوع کارکـرد واحدهـای ســاختمان کنتـرل هوشـمند امنیـت و آتش نشـانی مجموعه کنتـرل و عیبیابی هوشـمند تاسیسـات ساختمانی پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت یکپارچـه و تخصیـص هوشـمند پارکینگ بــرای مراجعیــن کاهــش چشــمگیر هزینههــای جــاری بــا بهینهســازی مصــرف ِ انــرژی و جلوگیــری از هدررفــت آن در بخشهــای مختلــف ســاختمان تفکیـک مصـارف انـرژی

آب و بـرق و گاز( و گزارشگیــری از مصــرف و هزینــه انــرژی هــر یــک از واحدهــا 


برچسب ها : <-TagName-> ,

موضوع : کلمات کلیدی خانه هوشمند
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
+ نوشته شده در جمعه 16 ارديبهشت 1396ساعت 20:22 توسط rezaee | | بازدید : 385